Mobile › Preisliste › Einzelangebote

Preisliste Belegung Mobile Einzelangebote

Werbeform Devices Dateigröße Preis TKP
Mobile Content Ad (6:1) iOS/Android 20 KB 35,00
Mobile Content Ad (4:1) iOS/Android 20 KB 40,00
Mobile Sticky Ad (6:1) iOS/Android 25 KB 45,00
Mobile Pushdown Ad (6:1) iOS/Android 20 KB 60,00
Mobile Expandable Ad (6:1) iOS/Android 25 KB 60,00
Mobile Interstitial Ad iOS/Android 30 KB 70,00
Mobile Pre Roll Ad iOS/Android 30 KB 70,00
Mobile Presenting Ad iOS/Android 30 KB a.A.
Mobile Sponsoring Ad iOS/Android 20 KB a.A.